Chân ưng thuận việc tư vấn mua máy chạy bộ tại nhà

Các tướng đều bái phục. Thích Mộc Chân lúc ấy vừa hạ lệnh thả viên Biên phu trưởng ra .. trao cho rất hậu. Viên Biên phu trưởng nghe đáp đi gõ Nhiên Hãn. Tang Côn .. vui rỡ nhảy nhót chẳng thôi .. phục xuống đất bái tạ .. xin đi tiên phong. Thích Mộc Chân ưng thuận việc tư vấn mua máy chạy bộ tại nhà. Lúc ấy chia bè lũ làm ba cánh .. ngày đi đêm nghỉ .. vòng theo đàng nhỏ trong hang núi tiến bè lũ ..

nếu đụng mặt mục dân thì bắt hết theo bè lũ .. để khỏi tiết lộ bè lũ cơ. Nhiên Hãn và Tang Côn vốn rất sợ dùng máy tập chạy bộ đài loan. Thích Mộc Chân khởi binh đến báo thù .. Đông ngày đều phòng bị cẩn mật .. đến khi thấy Đô Sử yên an về về .. lại mang theo lễ đồ hậu hĩnh .. lại nghe sứ giả của Thích Mộc Chân ăn đáp nhún nhường khúm núm .. lại biết Thích Mộc Chân bị trọng đao .. ngay sau đó chẳng còn lo lắng ..

triệt hết bè lũ mã canh phòng .. suốt ngày hỏi về máy chạy bộ chính hãng. trong trướng uống bia làm vui với Huỳnh Nhãn Hồng Liệt. Trất Mộc Tụ. Nào ngờ ba cánh bè lũ mã của Thích Mộc Chân giữa đêm lạngya đã ầm ầm như đất long đất lở xông vào. Liên bè lũ Nhiên Hãn. Trất Mộc Tụ tuy đông .. nhưng sau lúc hoảng loạn bè lũ sĩ đã chẳng còn lòng nào chiến đấu .. ngay sau đó Huỳnh tĩnh tan rã. Nhiên Hãn.

Leave a Reply