Bếp từ Chefs có tự tắt khi bị trào nước không? Archive